Als Annelies Thuiszorg de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Annelies Thuiszorg vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar klanten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Annelies Thuiszorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64626628, vestigingsnr. 000033436371 en is gevestigd te Leiden aan de Oosterstraat 21.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u gebruik maakt van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met u of andere zakelijke relatie.

Annelies Thuiszorg verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:

  • de uitvoering van onze dienstverlening: Annelies Thuiszorg biedt diensten aan, c.q. wordt ingeschakeld voor hulp bij Mantelzorg en Thuiszorg

De belangrijkste persoonsgegevens die wij opslaan en bewerken zijn:

  • personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkene);
  • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat;
  • zorginhoudelijke gegevens;
  • financiële en administratieve gegevens.

Annelies Thuiszorg zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in haar dienstverlening. Wel kan Annelies Thuiszorg uw persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, relaties die relevant zijn voor de dienstverlening alsmede in gevallen waarin Annelies Thuiszorg hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/ opdrachtgevers zijn:

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door Annelies Thuiszorg ook verzamelt en gebruikt. Annelies Thuiszorg verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen en vertegenwoordigers.

Annelies Thuiszorg kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners, en in alle overige gevallen waarin Annelies Thuiszorg hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Annelies Thuiszorg heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Annelies Thuiszorg handelen conform de wet WBP voorschrijft.

Annelies Thuiszorg behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website www.anneliesthuiszorg.nl

Uw rechten
Indien u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Annelies Thuiszorg, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan annelies@anneliesthuiszorg.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw Burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. Annelies Thuiszorg zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

solex huren